SPECJALIŚCI

Michał Węgrzyn

Urodził się w 1978 roku w Tarnowie, jednak przez całe dzieciństwo i młodość związany był z Nowym Sączem i całą Sądecczyzną. W 2002 roku ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Botaniki UJ w Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej im. Profesora Zdzisława Czeppego. W roku 2006 uzyskał stopień doktora nauk biologicznych broniąc pracy doktorskiej napisanej na podstawie swoich badań nad porostami piętra kosodrzewiny w Tatrach Wysokich. Od roku 2006 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Botaniki UJ. W roku 2008 i 2012 uczestniczył w wyprawach polarnych na Spitsbergen, gdzie prowadził badania ekologiczne nad zmianami jakie zachodzą w zbiorowiskach tundrowych pod wpływem fluktuacji klimatycznych. Poza projektami realizowanymi w Arktyce prowadzi badania nad biotą porostów na terenach Babiogórskiego, Gorczańskiego, Magurskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bierze udział w opracowywaniu Planów Zadań Ochronnych Babiogórskiego i Magurskiego Parku Narodowego oraz wybranych obszarów Natura 2000. Jednocześnie od roku 2006 czynnie uczestniczy w realizacji "Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000" realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Od kilku lat związany jest z realizacją projektu Life+ Pustynia Błędowska, którego celem jest przywrócenie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnych muraw i wydm śródlądowych. Michał Węgrzyn jest autorem kilkudziesięciu publikacji związanych z realizowaną tematyką badań, jak również prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ze studentami kierunku biologia.