SPECJALIŚCI

Stefania Loster

Prof. dr hab. Stefania Loster jest botanikiem; zajmuje się ekologią zbiorowisk roślinnych i ochroną biologicznej różnorodności we współczesnym krajobrazie. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Dotyczą one m.in. zróżnicowania, dynamiki roślinności i ochrony nawapiennych muraw kserotermicznych w południowej Polsce. Pod jej redakcją ukazał się przewodnik przyrodniczy "Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego" (Kraków 2012). Pracuje w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.