SPECJALIŚCI

Grzegorz Vončina

Dr inż. Grzegorz Vončina - absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Botaniki UJ). Autor i współautor kilkudziesięciu prac botanicznych z zakresu rozmieszczenia roślin, ochrony gatunkowej roślin, opracowań siedlisk przyrodniczych (reliktowe laski sosnowe; buczyny storczykowe; torfowiska o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk) i gatunków (bezlist okrywowy). W swojej działalności skupia się głównie na florze i roślinności polskiej części Karpat, w szczególności Pienin.